Old bollywood movies; old bollwood songs

Watch old Bollywood movies, Listen old songs.... click here

श्री विष्णुसहस्त्रनामावलि - 4

श्री विष्णुसहस्त्रनामावलि - 4

(भीष्म पितामह द्वारा रचित)

(751 - 1000) 


751.
त्रिलोकधृक्
ॐ त्रिलोकधृषे नमः।
752.
सुमेधा
ॐ सुमेधसे नमः।
753.
मेधज
ॐ मेधजाय नमः।
754.
धन्य
ॐ धन्याय नमः।
755.
सत्यमेधा
ॐ सत्यमेधसे नमः।
756.
धराधर
ॐ धराधराय नमः।
757.
तेजोवृष
ॐ तेजोवृषाय नमः।
758.
द्युतिधर
ॐ द्युतिधराय नमः।
759.
सर्वशस्त्रभृतांवर
ॐ सर्वशस्त्रभृतांवराय नमः।
760.
प्रग्रह
ॐ प्रग्रहाय नमः।
761.
निग्रह
ॐ निग्रहाय नमः।
762.
व्यग्र
ॐ व्यग्राय नमः।
763.
नैकशृङ्ग
ॐ नैकशृङ्गाय नमः।
764.
गदाग्रज
ॐ गदाग्रजाय नमः।
765.
चतुर्मूर्ति
ॐ चतुर्मूर्तये नमः।
766.
चतुर्बाहु
ॐ चतुर्बाहवे नमः।
767.
चतुर्व्यूह
ॐ चतुर्व्यूहाय नमः।
768.
चतुर्गति
ॐ चतुर्गतये नमः।
769.
चतुरात्मा
ॐ चतुरात्मने नमः।
770.
चतुर्भाव
ॐ चतुर्भावाय नमः।
771.
चतुर्वेदवित्
ॐ चतुर्वेदविदे नमः।
772.
एकपात्
ॐ एकपदे नमः।
773.
समावर्त
ॐ समावर्ताय नमः।
774.
अनिवृत्तात्मा
ॐ अनिवृत्तात्मने नमः।
775.
दुर्जय
ॐ दुर्जयाय नमः।
776.
दुरतिक्रम
ॐ दुरतिक्रमाय नमः।
777.
दुर्लभ
ॐ दुर्लभाय नमः।
778.
दुर्गम
ॐ दुर्गमाय नमः।
779.
दुर्ग
ॐ दुर्गाय नमः।
780.
दुरावासा
ॐ दुरावासाय नमः।
781.
दुरारिहा
ॐ दुरारिघ्ने नमः।
782.
शुभाङ्ग
ॐ शुभाङ्गाय नमः।
783.
लोकसारङ्ग
ॐ लोकसारङ्गाय नमः।
784.
सुतन्तु
ॐ सुतन्तवे नमः।
785.
तन्तुवर्धन
ॐ तन्तुवर्धनाय नमः।
786.
इन्द्रकर्मा
ॐ इन्द्रकर्मणे नमः।
787.
महाकर्मा
ॐ महाकर्मणे नमः।
788.
कृतकर्मा
ॐ कृतकर्मणे नमः।
789.
कृतागम
ॐ कृतागमाय नमः।
790.
उद्भव
ॐ उद्भवाय नमः।
791.
सुन्दर
ॐ सुन्दराय नमः।
792.
सुन्द
ॐ सुन्दाय नमः।
793.
रत्ननाभ
ॐ रत्ननाभाय नमः।
794.
सुलोचन
ॐ सुलोचनाय नमः।
795.
अर्क
ॐ अर्काय नमः।
796.
वाजसन
ॐ वाजसनाय नमः।
797.
शृङ्गी
ॐ शृङ्गिने नमः।
798.
जयन्त
ॐ जयन्ताय नमः।
799.
सर्वविज्जयी
ॐ सर्वविज्जयिने नमः।
800.
सुवर्णबिन्दु
ॐ सुवर्णबिन्दवे नमः।
801.
अक्षोभ्य
ॐ अक्षोभ्याय नमः।
802.
सर्ववागीश्वरेश्वर
ॐ सर्ववागीश्वरेश्वराय नमः।
803.
महाह्रद
ॐ महाहृदाय नमः।
804.
महागर्त
ॐ महागर्ताय नमः।
805.
महाभूत
ॐ महाभूताय नमः।
806.
महानिधि
ॐ महानिधये नमः।
807.
कुमुद
ॐ कुमुदाय नमः।
808.
कुन्दर
ॐ कुन्दराय नमः।
809.
कुन्द
ॐ कुन्दाय नमः।
810.
पर्जन्य
ॐ पर्जन्याय नमः।
811.
पावन
ॐ पावनाय नमः।
812.
अनिल
ॐ अनिलाय नमः।
813.
अमृतांश
ॐ अमृतांशाय नमः।
814.
अमृतवपु
ॐ अमृतवपुषे नमः।
815.
सर्वज्ञ
ॐ सर्वज्ञाय नमः।
816.
सर्वतोमुख
ॐ सर्वतोमुखाय नमः।
817.
सुलभ
ॐ सुलभाय नमः।
818.
सुव्रत
ॐ सुव्रताय नमः।
819.
सिद्ध
ॐ सिद्धाय नमः।
820.
शत्रुजित
ॐ शत्रुजिते नमः।
821.
शत्रुतापन
ॐ शत्रुतापनाय नमः।
822.
न्यग्रोध
ॐ न्यग्रोधाय नमः।
823.
उदुम्बर
ॐ उदुम्बराय नमः।
824.
अश्वत्थ
ॐ अश्वत्थाय नमः।
825.
चाणूरान्ध्रनिषूदन
ॐ चाणूरान्ध्रनिषूदनाय नमः।
826.
सहस्रार्चि
ॐ सहस्रार्चिषे नमः।
827.
सप्तजिह्व
ॐ सप्तजिह्वाय नमः।
828.
सप्तैधा
ॐ सप्तैधसे नमः।
829.
सप्तवाहन
ॐ सप्तवाहनाय नमः।
830.
अमूर्ति
ॐ अमूर्तये नमः।
831.
अनघ
ॐ अनघाय नमः।
832.
अचिन्त्य
ॐ अचिन्त्याय नमः।
833.
भयकृत
ॐ भयकृते नमः।
834.
भयनाशन
ॐ भयनाशनाय नमः।
835.
अणु
ॐ अणवे नमः।
836.
बृहत
ॐ बृहते नमः।
837.
कृश
ॐ कृशाय नमः।
838.
स्थूल
ॐ स्थूलाय नमः।
839.
गुणभृत
ॐ गुणभृते नमः।
840.
निर्गुण
ॐ निर्गुणाय नमः।
841.
महान्
ॐ महते नमः।
842.
अधृत
ॐ अधृताय नमः।
843.
स्वधृत
ॐ स्वधृताय नमः।
844.
स्वास्य
ॐ स्वास्याय नमः।
845.
प्राग्वंश
ॐ प्राग्वंशाय नमः।
846.
वंशवर्धन
ॐ वंशवर्धनाय नमः।
847.
भारभृत्
ॐ भारभृते नमः।
848.
कथित
ॐ कथिताय नमः।
849.
योगी
ॐ योगिने नमः।
850.
योगीश
ॐ योगीशाय नमः।
851.
सर्वकामद
ॐ सर्वकामदाय नमः।
852.
आश्रम
ॐ आश्रमाय नमः।
853.
श्रमण
ॐ श्रमणाय नमः।
854.
क्षाम
ॐ क्षामाय नमः।
855.
सुपर्ण
ॐ सुपर्णाय नमः।
856.
वायुवाहन
ॐ वायुवाहनाय नमः।
857.
धनुर्धर
ॐ धनुर्धराय नमः।
858.
धनुर्वेद
ॐ धनुर्वेदाय नमः।
859.
दण्ड
ॐ दण्डाय नमः।
860.
दमयिता
ॐ दमयित्रे नमः।
861.
दम
ॐ दमाय नमः।
862.
अपराजित
ॐ अपराजिताय नमः।
863.
सर्वसह
ॐ सर्वसहाय नमः।
864.
नियन्ता
ॐ नियन्त्रे नमः।
865.
अनियम
ॐ अनियमाय नमः।
866.
अयम
ॐ अयमाय नमः।
867.
सत्त्ववान्
ॐ सत्त्ववते नमः।
868.
सात्त्विक
ॐ सात्त्विकाय नमः।
869.
सत्य
ॐ सत्याय नमः।
870.
सत्यधर्मपरायण
ॐ सत्यधर्मपरायणाय नमः।
871.
अभिप्राय
ॐ अभिप्रायाय नमः।
872.
प्रियार्ह
ॐ प्रियार्हाय नमः।
873.
अर्ह
ॐ अर्हाय नमः।
874.
प्रियकृत्
ॐ प्रियकृते नमः।
875.
प्रीतिवर्धन
ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः।
876.
विहायसगति
ॐ विहायसगतये नमः।
877.
ज्योति
ॐ ज्योतिषे नमः।
878.
सुरुचि
ॐ सुरुचये नमः।
879.
हुतभुक
ॐ हुतभुजे नमः।
880.
विभु
ॐ विभवे नमः।
881.
रवि
ॐ रवये नमः।
882.
विरोचन
ॐ विरोचनाय नमः।
883.
सूर्य
ॐ सूर्याय नमः।
884.
सविता
ॐ सवित्रे नमः।
885.
रविलोचन
ॐ रविलोचनाय नमः।
886.
अनन्त
ॐ अनन्ताय नमः।
887.
हुतभुक
ॐ हुतभुजे नमः।
888.
भोक्ता
ॐ भोक्त्रे नमः।
889.
सुखद
ॐ सुखदाय नमः।
890.
नैकज
ॐ नैकजाय नमः।
891.
अग्रज
ॐ अग्रजाय नमः।
892.
अनिर्विण्ण
ॐ अनिर्विण्णाय नमः।
893.
सदामर्षी
ॐ सदामर्षिणे नमः।
894.
लोकाधिष्ठानाम्
ॐ लोकाधिष्ठानाय नमः।
895.
अद्भूत
ॐ अद्भूताय नमः।
896.
सनात्
ॐ सनातनाय नमः।
897.
सनातनतम
ॐ सनातनतमाय नमः।
898.
कपिल
ॐ कपिलाय नमः।
899.
कपि
ॐ कपये नमः।
900.
अव्यय
ॐ अव्ययाय नमः।
901.
स्वस्तिद
ॐ स्वस्तिदाय नमः।
902.
स्वस्तिकृत्
ॐ स्वस्तिकृते नमः।
903.
स्वस्ति
ॐ स्वस्तये नमः।
904.
स्वस्तिभुक
ॐ स्वस्तिभुजे नमः।
905.
स्वस्तिदक्षिण
ॐ स्वस्तिदक्षिणाय नमः।
906.
अरौद्र
ॐ अरौद्राय नमः।
907.
कुण्डली
ॐ कुण्डलिने नमः।
908.
चक्री
ॐ चक्रिणे नमः।
909.
विक्रमी
ॐ विक्रमिणे नमः।
910.
उर्जितशासन
ॐ उर्जितशासनाय नमः।
911.
शब्दातिग
ॐ शब्दातिगाय नमः।
912.
शब्दसह
ॐ शब्दसहाय नमः।
913.
शिशिर
ॐ शिशिराय नमः।
914.
शर्वरीकर
ॐ शर्वरीकराय नमः।
915.
अक्रूर
ॐ अक्रूराय नमः।
916.
पेशल
ॐ पेशलाय नमः।
917.
दक्ष
ॐ दक्षाय नमः।
918.
दक्षिण
ॐ दक्षिणाय नमः।
919.
क्षमिणां वर
ॐ क्षमिणां वराय नमः।
920.
विद्वत्तम
ॐ विद्वत्तमाय नमः।
921.
वीतभय
ॐ वीतभयाय नमः।
922.
पुण्यश्रवणकीर्तन
ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः।
923.
उत्तारण
ॐ उत्तारणाय नमः।
924.
दुष्कृतिहा
ॐ दुष्कृतिघ्ने नमः।
925.
पुण्य
ॐ पुण्याय नमः।
926.
दुःस्वप्ननाशन
ॐ दुस्वप्ननाशाय नमः।
927.
वीरहा
ॐ वीरघ्ने नमः।
928.
रक्षण
ॐ रक्षणाय नमः।
929.
सन्त
ॐ सदभ्यो नमः।
930.
जीवन
ॐ जीवनाय नमः।
931.
पर्यवस्थित
ॐ पर्यवस्थिताय नमः।
932.
अनन्तरूप
ॐ अनन्तरूपाय नमः।
933.
अनन्तश्री
ॐ अनन्तश्रिये नमः।
934.
जितमन्यु
ॐ जितमन्यवे नमः।
935.
भयापह
ॐ भयापहाय नमः।
936.
चतुरश्र
ॐ चतुरश्राय नमः।
937.
गभीरात्म
ॐ गभीरात्मने नमः।
938.
विदिश
ॐ विदिशाय नमः।
939.
व्यादिश
ॐ व्यादिशाय नमः।
940.
दिश
ॐ दिशाय नमः।
941.
अनादि
ॐ अनादये नमः।
942.
भुवोभुव
ॐ भुवोभुवे नमः।
943.
लक्ष्मी
ॐ लक्ष्मै नमः।
944.
सुवीर
ॐ सुवीराय नमः।
945.
रुचिराङ्गद
ॐ रुचिराङ्गदाय नमः।
946.
जनन
ॐ जननाय नमः।
947.
जनजन्मादि
ॐ जनजन्मादये नमः।
948.
भीम
ॐ भीमाय नमः।
949.
भीमपराक्रम
ॐ भीमपराक्रमाय नमः।
950.
आधारनिलय
ॐ आधारनिलयाय नमः।
951.
अधाता
ॐ धात्रे नमः।
952.
पुष्पहास
ॐ पुष्पहासाय नमः।
953.
प्रजागर
ॐ प्रजागराय नमः।
954.
ऊर्ध्वग
ॐ उर्ध्वगाय नमः।
955.
सद्पथाचार
ॐ सत्पथाचाराय नमः।
956.
प्राणद
ॐ प्राणदाय नमः।
957.
प्रणव
ॐ प्रणवाय नमः।
958.
पण
ॐ पणाय नमः।
959.
प्रमाणम्
ॐ प्रमाणाय नमः।
960.
प्राणनिलय
ॐ प्राणनिलयाय नमः।
961.
प्राणभृत्
ॐ प्राणभृते नमः।
962.
प्राणजीवन
ॐ प्राणजीवनाय नमः।
963.
तत्त्वं
ॐ तत्त्वाय नमः।
964.
तत्त्ववित्
ॐ तत्त्वविदे नमः।
965.
एकात्मा
ॐ एकात्मने नमः।
966.
जन्ममृत्युजरातिग
ॐ जन्ममृत्युजरातिगाय नमः।
967.
भूर्भुव:स्वस्तरु
ॐ भुर्भुवः स्वस्तरवे नमः।
968.
तार
ताराय नमः।
969.
सविता
ॐ सवित्रे नमः।
970.
प्रपितामह
ॐ प्रपितामहाय नमः।
971.
यज्ञ
ॐ यज्ञाय नमः।
972.
यज्ञपति
ॐ यज्ञपतये नमः।
973.
यज्वा
ॐ यज्वने नमः।
974.
यज्ञाङ्ग
ॐ यज्ञाङ्गाय नमः।
975.
यज्ञवाहन
ॐ यज्ञवाहनाय नमः।
976.
यज्ञभृत्
ॐ यज्ञभृते नमः।
977.
यज्ञकृत्
ॐ यज्ञकृते नमः।
978.
यज्ञी
ॐ यज्ञिने नमः।
979.
यज्ञभुक
ॐ यज्ञभुजे नमः।
980.
यज्ञसाधन
ॐ यज्ञसाधनाय नमः।
981.
यज्ञान्तकृत्
ॐ यज्ञान्तकृते नमः।
982.
यज्ञगुह्यम्
ॐ यज्ञगुह्याय नमः।
983.
अन्नं
ॐ अन्नाय नमः।
984.
अन्नाद
ॐ अन्नादाय नमः।
985.
आत्मयोनि
ॐ आत्मयोनये नमः।
986.
स्वयंजात
ॐ स्वयंजाताय नमः।
987.
वैखान
ॐ वैखानाय नमः।
988.
सामगायन
ॐ सामगायनाय नमः।
989.
देवकीनन्दन
ॐ देवकीनन्दनाय नमः।
990.
सृष्टा
ॐ स्रष्ट्रे नमः।
991.
क्षितीश
ॐ क्षितीशाय नमः।
992.
पापनाशन
ॐ पापनाशनाय नमः।
993.
शङ्खभृत्
ॐ शंखभृते नमः।
994.
नन्दकी
ॐ नन्दकिने नमः।
995.
चक्री
ॐ चक्रिणे नमः।
996.
शार्ङ्गधन्वा
ॐ शार्ङ्गधन्वने नमः।
997.
गदाधर
ॐ गदाधराय नमः।
998.
रथाङ्गपाणि
ॐ रथाङ्गपाणये नमः।
999.
अक्षोभ्य
ॐ अक्षोभ्याय नमः।
1000.
सर्वप्रहरणायुध
ॐ सर्वप्रहरणायुधाय नमः।*********************************************************

No comments:

Post a Comment