Old bollywood movies; old bollwood songs

Watch old Bollywood movies, Listen old songs.... click here

श्री विष्णुसहस्त्रनामावलि - 3

श्री विष्णुसहस्त्रनामावलि - 3
(भीष्म पितामह द्वारा रचित)

(501 - 750)


501.
कपीन्द्र
ॐ कपीन्द्राय नमः।
502.
भूरिदक्षिण
ॐ भूरिदक्षिणाय नमः।
503.
सोमप
ॐ सोमपाय नमः।
504.
अमृतप
ॐ अमृतपाय नमः।
505.
सोम
ॐ सोमाय नमः।
506.
पुरुजित
ॐ पुरुजिते नमः।
507.
पुरुसत्तम
ॐ पुरुसत्तमाय नमः।
508.
विनय
ॐ विनयाय नमः।
509.
जय
ॐ जयाय नमः।
510.
सत्यसंध
ॐ सत्यसंधाय नमः।
511.
दाशार्ह
ॐ दाशार्हाय नमः।
512.
सात्वतांपति
ॐ सात्वतां पतये नमः।
513.
जीव
ॐ जीवाय नमः।
514.
विनयितासाक्षी
ॐ विनयितासाक्षिणे नमः।
515.
मुकुन्द
ॐ मुकुन्दाय नमः।
516.
अमितविक्रम
ॐ अमितविक्रमाय नमः।
517.
अम्भोनिधि
ॐ अम्भोनिधये नमः।
518.
अनन्तात्मा
ॐ अनन्तात्मने नमः।
519.
महोदधिशय
ॐ महोदधिशयाय नमः।
520.
अन्तक
ॐ अनन्तकाय नमः।
521.
अज
ॐ अजाय नमः।
522.
महार्ह
ॐ महार्हाय नमः।
523.
स्वाभाव्य
ॐ स्वाभाव्याय नमः।
524.
जितामित्र
ॐ जितामित्राय नमः।
525.
प्रमोदन
ॐ प्रमोदनाय नमः।
526.
आनन्द
ॐ आनन्दाय नमः।
527.
नन्दन
ॐ नन्दनाय नमः।
528.
नन्द
ॐ नन्दाय नमः।
529.
सत्यधर्मा
ॐ सत्यधर्मणे नमः।
530.
त्रिविक्रम
ॐ त्रिविक्रमाय नमः।
531.
महर्षि कपिलाचार्य
ॐ महर्षयेकपिलाचार्याय नमः।
532.
कृतज्ञ
ॐ कृतज्ञाय नमः।
533.
मेदिनीपति
ॐ मेदिनीपतये नमः।
534.
त्रिपद
ॐ त्रिपदाय नमः।
535.
त्रिदशाध्यक्ष
ॐ त्रिदशाध्यक्षाय नमः।
536.
महाशृङ्ग
ॐ महाशृङ्गाय नमः।
537.
कृतान्तकृत्
ॐ कृतान्तकृते नमः।
538.
महावराह
ॐ महावराहाय नमः।
539.
गोविन्द
ॐ गोविन्दाय नमः।
540.
सुषेण
ॐ सुषेणाय नमः।
541.
कनकाङ्गदी
ॐ कनकाङ्गदिने नमः।
542.
गुह्य
ॐ गुह्याय नमः।
543.
गभीर
ॐ गभीराय नमः।
544.
गहन
ॐ गहनाय नमः।
545.
गुप्त
ॐ गुप्ताय नमः।
546.
चक्रगदाधर
ॐ चक्रगदाधराय नमः।
547.
वेधा
ॐ वेधसे नमः।
548.
स्वाङ्ग
ॐ स्वाङ्गाय नमः।
549.
अजित
ॐ अजिताय नमः।
550.
कृष्ण
ॐ कृष्णाय नमः।
551.
दृढ
ॐ दृढाय नमः।
552.
संकर्षणोऽच्युत
ॐ संकर्षणाच्युताय नमः।
553.
वरुण
ॐ वरुणाय नमः।
554.
वारुण
ॐ वारुणाय नमः।
555.
वृक्ष
ॐ वृक्षाय नमः।
556.
पुष्कराक्ष
ॐ पुष्कराक्षाय नमः।
557.
महामना
ॐ महामनसे नमः।
558.
भगवान्
ॐ भगवते नमः।
559.
भगहा
ॐ भगघ्ने नमः।
560.
आनन्दी
ॐ आनन्दिने नमः।
561.
वनमाली
ॐ वनमालिने नमः।
562.
हलायुध
ॐ हलायुधाय नमः।
563.
आदित्य
ॐ आदित्याय नमः।
564.
ज्योतिरादित्य
ॐ ज्योतिरादित्याय नमः।
565.
सहिष्णु
ॐ सहिष्णुवे नमः।
566.
गतिसत्तम
ॐ गतिसत्तमाय नमः।
567.
सुधन्वा
ॐ सुधन्वने नमः।
568.
खण्डपरशु
ॐ खण्डपराशवे नमः।
569.
दारुण
ॐ दारुणाय नमः।
570.
द्रविणप्रद
ॐ द्रविणप्रदाय नमः।
571.
दिवःस्पृक्
ॐ दिवस्पृशे नमः।
572.
सर्वदृग्व्यास
ॐ सर्वदृग्व्यासाय नमः।
573.
वाचस्पतिरयोनिज
ॐ वाचस्पतये अयोनिजाय नमः।
574.
त्रिसामा
ॐ त्रिसाम्ने नमः।
575.
सामग
ॐ सामगाय नमः।
576.
साम
ॐ साम्ने नमः।
577.
निर्वाणं
ॐ निर्वाणाय नमः।
578.
भेषजं
ॐ भेषजाय नमः।
579.
भिषक्
ॐ भिषजे नमः।
580.
संन्यासकृत
ॐ संन्यासकृते नमः।
581.
शम
ॐ शमाय नमः।
582.
शान्त
ॐ शान्ताय नमः।
583.
निष्ठा
ॐ निष्ठायै नमः।
584.
शान्ति
ॐ शान्त्यै नमः।
585.
परायणम्
ॐ पराय्णाय नमः।
586.
शुभाङ्ग
ॐ शुभाङ्गाय नमः।
587.
शान्तिद
ॐ शान्तिदाय नमः।
588.
स्रष्टा
ॐ स्रष्ट्रे नमः।
589.
कुमुद
ॐ कुमुदाय नमः।
590.
कुवलेशय
ॐ कुवलेशाय नमः।
591.
गोहित
ॐ गोहिताय नमः।
592.
गोपति
ॐ गोपतये नमः।
593.
गोप्ता
ॐ गोप्त्रे नमः।
594.
वृषभाक्ष
ॐ वृषभाक्षाय नमः।
595.
वृषप्रिय
ॐ वृषप्रियाय नमः।
596.
अनिवर्ती
ॐ अनिवर्तिने नमः।
597.
निवृत्तात्मा
ॐ निवृत्तात्मने नमः।
598.
संक्षेप्ता
ॐ संक्षेप्त्रे नमः।
599.
क्षेमकृत्
ॐ क्षेमकृते नमः।
600.
शिव
ॐ शिवाय नमः।
601.
श्रीवत्सवक्षा
ॐ श्रीवत्सवक्षे नमः।
602.
श्रीवास
ॐ श्रीवासाय नमः।
603.
श्रीपति
ॐ श्रीपतये नमः।
604.
श्रीमतां वर
ॐ श्रीमतां वराय नमः।
605.
श्रीद
ॐ श्रीदाय नमः।
606.
श्रीश
ॐ श्रीशाय नमः।
607.
श्रीनिवास
ॐ श्रीनिवासाय नमः।
608.
श्रीनिधि
ॐ श्रीनिधये नमः।
609.
श्रीविभावन
ॐ श्रीविभावनाय नमः।
610.
श्रीधर
ॐ श्रीधराय नमः।
611.
श्रीकर
ॐ श्रीकराय नमः।
612.
श्रेय
ॐ श्रेयसे नमः।
613.
श्रीमान
ॐ श्रीमते नमः।
614.
लोकत्रयाश्रय
ॐ लोकत्रयाश्राय नमः।
615.
स्वक्ष
ॐ स्वक्षाय नमः।
616.
स्वङ्ग
ॐ स्वङ्गाय नमः।
617.
शतानन्द
ॐ शतानन्दाय नमः।
618.
नन्दि
ॐ नन्द्ये नमः।
619.
ज्योतिर्गणेश्वर
ॐ ज्योतिर्गणेश्वराय नमः।
620.
विजितात्मा
ॐ विजितात्मने नमः।
621.
अविधेयात्मा
ॐ विधेयात्मने नमः।
622.
सत्कीर्ति
ॐ सत्कीर्तये नमः।
623.
छिन्नसंशय
ॐ छिन्नसंशयाय नमः।
624.
उदीर्ण
ॐ उदीर्णाय नमः।
625.
सर्वतश्चक्षु
ॐ सर्वतचक्षुसे नमः।
626.
अनीश
ॐ अनीशाय नमः।
627.
शाश्वतस्थिर
ॐ शाश्वतस्थिराय नमः।
628.
भूशय
ॐ भूशयाय नमः।
629.
भूषण
ॐ भूषणाय नमः।
630.
भूति
ॐ भूतये नमः।
631.
विशोक
ॐ विशोकाय नमः।
632.
शोकनाशन
ॐ शोकनाशनाय नमः।
633.
अर्चिष्मान
ॐ अर्चिष्मते नमः।
634.
अर्चित
ॐ अर्चिताय नमः।
635.
कुम्भ
ॐ कुम्भाय नमः।
636.
विशुद्धात्मा
ॐ विशुद्धात्मने नमः।
637.
विशोधन
ॐ विशोधनाय नमः।
638.
अनिरुद्ध
ॐ अनिरुद्धाय नमः।
639.
अप्रतिरथ
ॐ अप्रतिरथाय नमः।
640.
प्रद्युम्न
ॐ प्रद्युम्नाय नमः।
641.
अमितविक्रम
ॐ अमितविक्रमाय नमः।
642.
कालनेमिनिहा
ॐ कालनेमिनिघ्ने नमः।
643.
वीर
ॐ वीराय नमः।
644.
शौरि
ॐ शौरये नमः।
645.
शूरजनेश्वर
ॐ शूरजनेश्वराय नमः।
646.
त्रिलोकात्मा
ॐ त्रिलोकात्मने नमः।
647.
त्रिलोकेश
ॐ त्रिलोकेशाय नमः।
648.
केशव
ॐ केशवाय नमः।
649.
केशिहा
ॐ केशिघ्ने नमः।
650.
हरि
ॐ हरये नमः।
651.
कामदेव
ॐ कामदेवाय नमः।
652.
कामपाल
ॐ कामपालाय नमः।
653.
कामी
ॐ कामिने नमः।
654.
कान्त
ॐ कान्ताय नमः।
655.
कृतागम
ॐ कृतागमाय नमः।
656.
अनिर्देश्यवपु
ॐ अनिर्देश्यवपुषे नमः।
657.
विष्णु
ॐ विष्णवे नमः।
658.
वीर
ॐ वीराय नमः।
659.
अनन्त
ॐ अनन्ताय नमः।
660.
धनंजय
ॐ धनंजयाय नमः।
661.
ब्रह्मण्य
ॐ ब्रह्मण्याय नमः।
662.
ब्रह्मकृत
ॐ ब्रह्मकृते नमः।
663.
ब्रह्मा
ॐ ब्रह्मणे नमः।
664.
ब्रह्म
ॐ ब्राह्मणे नमः।
665.
ब्रह्मविवर्धन
ॐ ब्रह्मविवर्धनाय नमः।
666.
ब्रह्मवित
ॐ ब्रह्मविदे नमः।
667.
ब्राह्मण
ॐ ब्राह्मणाय नमः।
668.
ब्रह्मी
ॐ ब्रह्मिणे नमः।
669.
ब्रह्मज्ञ
ॐ ब्रह्मज्ञाय नमः।
670.
ब्राह्मणप्रिय
ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः।
671.
महाक्रम
ॐ महाक्रमाय नमः।
672.
महाकर्मा
ॐ महाकर्मणे नमः।
673.
महातेजा
ॐ महातेजसे नमः।
674.
महोरग
ॐ महोरगाय नमः।
675.
महाक्रतु
ॐ महाक्रत्वे नमः।
676.
महायज्वा
ॐ महायज्वने नमः।
677.
महायज्ञ
ॐ महायज्ञाय नमः।
678.
महाहवि
ॐ महाहविषे नमः।
679.
स्तव्य
ॐ स्तव्याय नमः।
680.
स्तवप्रिय
ॐ स्तवप्रियाय नमः।
681.
स्तोत्रं
ॐ स्तोत्राय नमः।
682.
स्तुति
ॐ स्तुतये नमः।
683.
स्तोता
ॐ स्तोत्रे नमः।
684.
रणप्रिय
ॐ रणप्रियाय नमः।
685.
पूर्ण
ॐ पूर्णाय नमः।
686.
पूरयिता
ॐ पूरयित्रे नमः।
687.
पुण्य
ॐ पुण्याय नमः।
688.
पुण्यकीर्ति
ॐ पुण्यकीर्तये नमः।
689.
अनामय
ॐ अनामयाय नमः।
690.
मनोजव
ॐ मनोजवाय नमः।
691.
तीर्थकर
ॐ तीर्थकराय नमः।
692.
वसुरेता
ॐ वसुरेतसे नमः।
693.
वसुप्रद
ॐ वसुप्रदाय नमः।
694.
वसुप्रद
ॐ वासुप्रदाय नमः।
695.
वासुदेव
ॐ वासुदेवाय नमः।
696.
वसु
ॐ वसवे नमः।
697.
वसुमना
ॐ वसुमनसे नमः।
698.
हवि
ॐ हविषे नमः।
699.
सद्गति
ॐ सद्गतये नमः।
700.
सत्कृति
ॐ सत्कृतये नमः।
701.
सत्ता
ॐ सत्तायै नमः।
702.
सद्भूति
ॐ सद्भूतये नमः।
703.
सत्परायण
ॐ सत्परायणाय नमः।
704.
शूरसेन
ॐ शूरसेनाय नमः।
705.
यदुश्रेष्ठ
ॐ यदुश्रेष्ठाय नमः।
706.
सन्निवास
ॐ सन्निवासाय नमः।
707.
सुयामुन
ॐ सूयामुनाय नमः।
708.
भूतावास
ॐ भूतावासाय नमः।
709.
वासुदेव
ॐ वासुदेवाय नमः।
710.
सर्वासुनिलय
ॐ सर्वासुनिलयाय नमः।
711.
अनल
ॐ अनलाय नमः।
712.
दर्पहा
ॐ दर्पघ्ने नमः।
713.
दर्पद
ॐ दर्पदाय नमः।
714.
दृप्त
ॐ दृप्ताय नमः।
715.
दुर्धर
ॐ दुर्धराय नमः।
716.
अपराजित
ॐ अपराजिताय नमः।
717.
विश्वमूर्ति
ॐ विश्वमूर्तये नमः।
718.
महामूर्ति
ॐ महामूर्तये नमः।
719.
दीप्तमूर्ति
ॐ दीप्तमूर्तये नमः।
720.
अमूर्तिमान्
ॐ अमूर्तिमते नमः।
721.
अनेकमूर्ति
ॐ अनेकमूर्तये नमः।
722.
अव्यक्त
ॐ अव्यक्ताय नमः।
723.
शतमूर्ति
ॐ शतमूर्तये नमः।
724.
शतानन
ॐ शताननाय नमः।
725.
एक
ॐ एकैस्मै नमः।
726.
नैक
ॐ नैकस्मै नमः।
727.
सव
ॐ सवाय नमः।
728.
कः
ॐ काय नमः।
729.
किं
ॐ कस्मै नमः।
730.
यत्
ॐ यस्मै नमः।
731.
तत
ॐ तस्मै नमः।
732.
पदमनुत्तमम्
ॐ पदमनुत्तमाय नमः।
733.
लोकबन्धु
ॐ लोकबन्धवे नमः।
734.
लोकनाथ
ॐ लोकनाथाय नमः।
735.
माधव
ॐ माधवाय नमः।
736.
भक्तवत्सल
ॐ भक्तवत्सलाय नमः।
737.
सुवर्णवर्ण
ॐ सुवर्णवर्णाय नमः।
738.
हेमाङ्ग
ॐ हेमाङ्गाय नमः।
739.
वराङ्ग
ॐ वराङ्गाय नमः।
740.
चन्दनाङ्गदी
ॐ चन्दनाङ्गदिने नमः।
741.
वीरहा
ॐ वीरघ्ने नमः।
742.
विषम
ॐ विषमाय नमः।
743.
शून्य
ॐ शून्याय नमः।
744.
घृताशी
ॐ घृताशीशाय नमः।
745.
अचल
ॐ अचलाय नमः।
746.
चल
ॐ चलाय नमः।
747.
अमानी
ॐ अमानिने नमः।
748.
मानद
ॐ मानदाय नमः।
749.
मान्य
ॐ मान्याय नमः।
750.
लोकस्वामी
ॐ लोकस्वामिने नमः।
 

************************************************************

No comments:

Post a Comment