Old bollywood movies; old bollwood songs

Watch old Bollywood movies, Listen old songs.... click here

श्री विष्णुसहस्त्रनामावलि - 2

श्री विष्णुसहस्त्रनामावलि - 2

(भीष्म पितामह द्वारा रचित)


(251 - 500)

251.
शुचि
ॐ शुचये नमः।
252.
सिद्धार्थ
ॐ सिद्धार्थाय नमः।
253.
सिद्धसंकल्प
ॐ सिद्धसंकल्पाय नमः।
254.
सिद्धिद
ॐ सिद्धिदाय नमः।
255.
सिद्धिसाधन
ॐ सिद्धिसाधाय नमः।
256.
वृषाही
ॐ वृषाहिणे नमः।
257.
वृषभ
ॐ वृषभाय नमः।
258.
विष्णु
ॐ विष्णवे नमः।
259.
वृषपर्वा
ॐ वृषपर्वणे नमः।
260.
वृषोदर
ॐ वृषोदराय नमः।
261.
वर्धन
ॐ वर्धनाय नमः।
262.
वर्धमान
ॐ वर्धमानाय नमः।
263.
विविक्त
ॐ विविक्ताय नमः।
264.
श्रुतिसागर
ॐ श्रुतिसागराय नमः।
265.
सुभुज
ॐ सुभुजाय नमः।
266.
दुर्धर
ॐ दुर्धराय नमः।
267.
वाग्मी
ॐ वाग्मिने नमः।
268.
महेन्द्र
ॐ महेन्द्राय नमः।
269.
वसुद
ॐ वसुदाय नमः।
270.
वसु
ॐ वसवे नमः।
271.
नैकरूप
ॐ नैकरूपाय नमः।
272.
बृहद्रूप
ॐ बृहद्रूपाय नमः।
273.
शिपिविष्ट
ॐ शिपिविष्टाय नमः।
274.
प्रकाशन
ॐ प्रकाशाय नमः।
275.
ओजस्तेजोद्युतिधर
ॐ ओजस्तेजोद्युतिधराय नमः।
276.
प्रकाशात्मा
ॐ प्रकाशात्मने नमः।
277.
प्रतापन
ॐ प्रतापनाय नमः।
278.
ऋद्ध
ॐ ऋद्धाय नमः।
279.
स्पष्टाक्षर
ॐ स्पष्टाक्षराय नमः।
280.
मन्त्र
ॐ मंत्राय नमः।
281.
चन्द्रांशु
ॐ चन्द्रांशवे नमः।
282.
भास्करद्युति
ॐ भास्करद्युतये नमः।
283.
अमृतांशूद्भव
ॐ अमृतांशूद्भवाय नमः।
284.
भानु
ॐ भानवे नमः।
285.
शशबिन्दु
ॐ शशबिन्दवे नमः।
286.
सुरेश्वर
ॐ सुरेश्वराय नमः।
287.
औषधं
ॐ औधधाय नमः।
288.
जगतसेतु
ॐ जगतहेतवे नमः।
289.
सत्यधर्मपराक्रमः
ॐ सत्यधर्मपराक्रमाय नमः।
290.
भूतभव्यभवन्नाथ
ॐ भूतभव्यभवन्नाथाय नमः।
291.
पवन
ॐ पवनाय नमः।
292.
पावन
ॐ पावनाय नमः।
293.
अनल
ॐ अनलाय नमः।
294.
कामहा
ॐ कामघ्ने नमः।
295.
कामकृत्
ॐ कामकृते नमः।
296.
कान्त
ॐ कान्ताय नमः।
297.
काम
ॐ कामाय नमः।
298.
कामप्रद
ॐ कामप्रदाय नमः।
299.
प्रभु
ॐ प्रभवे नमः।
300.
युगादिकृत
ॐ युगादिकृते नमः।
301.
युगावर्त
ॐ युगावर्ताय नमः।
302.
नैकमाय
ॐ नैकमायाय नमः।
303.
महाशन
ॐ महाशनाय नमः।
304.
अदृश्य
ॐ अदृश्याय नमः।
305.
व्यक्तरूप
ॐ व्यक्तरूपाय नमः।
306.
सहस्रजित्
ॐ सहस्रजिते नमः।
307.
अनन्तजित्
ॐ अनन्तजिते नमः।
308.
इष्ट
ॐ इष्टाय नमः।
309.
अविशिष्ट
ॐ विशिष्टाय नमः।
310.
शिष्टेष्ट
ॐ शिष्टेष्टाय नमः।
311.
शिखण्डी
ॐ शिखंडिने नमः।
312.
नहुष
ॐ नहुषाय नमः।
313.
वृष
ॐ वृषाय नमः।
314.
क्रोधहा
ॐ क्रोधाग्ने नमः।
315.
क्रोधकृत्कर्ता
ॐ क्रोधकृत्कर्त्रे नमः।
316.
विश्वबाहु
ॐ विश्वबाहवे नमः।
317.
महीधर
ॐ महीधराय नमः।
318.
अच्युत
ॐ अच्युताय नमः।
319.
प्रथित
ॐ प्रथिताय नमः।
320.
प्राण
ॐ प्राणाय नमः।
321.
प्राणद
ॐ प्राणदाय नमः।
322.
वासवानुज
ॐ वासवानुजाय नमः।
323.
अपांनिधि
ॐ अपां निधये नमः।
324.
अधिष्ठानम
ॐ अधिष्ठानाय नमः।
325.
अप्रमत्त
ॐ अप्रमत्ताय नमः।
326.
प्रतिष्ठित
ॐ प्रतिष्ठिताय नमः।
327.
स्कन्द
ॐ स्कन्दाय नमः।
328.
स्कन्दधर
ॐ स्कन्दधराय नमः।
329.
धुर्य
ॐ धुर्याय नमः।
330.
वरद
ॐ वरदाय नमः।
331.
वायुवाहन
ॐ वायुवाहनाय नमः।
332.
वासुदेव
ॐ वासुदेवाय नमः।
333.
बृहद्भानु
ॐ बृहद्भानवे नमः।
334.
आदिदेव
ॐ आदिदेवाय नमः।
335.
पुरन्दर
ॐ पुरन्दराय नमः।
336.
अशोक
ॐ अशोकाय नमः।
337.
तारण
ॐ तारणाय नमः।
338.
तार
ॐ ताराय नमः।
339.
शूर
ॐ शूराय नमः।
340.
शौरि
ॐ शौरये नमः।
341.
जनेश्वर
ॐ जनेश्वराय नमः।
342.
अनुकूल
ॐ अनुकूलाय नमः।
343.
शतावर्त
ॐ शतावर्ताय नमः।
344.
पद्मी
ॐ पद्मिने नमः।
345.
पद्मनिभेक्षण
ॐ पद्मनिभेक्षणाय नमः।
346.
पद्मनाभ
ॐ पद्मनाभाय नमः।
347.
अरविन्दाक्ष
ॐ अरविन्दाय नमः।
348.
पद्मगर्भ
ॐ पद्मगर्भाय नमः।
349.
शरीरभृत्
ॐ शरीरभृते नमः।
350.
महार्दि
ॐ महर्धये नमः।
351.
ऋद्ध
ॐ ऋद्धाय नमः।
352.
वृद्धात्मा
ॐ वृद्धात्मने नमः।
353.
महाक्ष
ॐ महाक्षाय नमः।
354.
गरुडध्वज
ॐ गरुडध्वजाय नमः।
355.
अतुल
ॐ अतुलाय नमः।
356.
शरभ
ॐ शरभाय नमः।
357.
भीम
ॐ भीमाय नमः।
358.
समयज्ञ
ॐ समयज्ञाय नमः।
359.
हविर्हरि
ॐ हविर्हरये नमः।
360.
सर्वलक्षणलक्षण्य
ॐ सर्वलक्षणलक्षणाय नमः।
361.
लक्ष्मीवान्
ॐ लक्ष्मीवते नमः।
362.
समितिञ्जय
ॐ समितिंजयाय नमः।
363.
विक्षर
ॐ विक्षराय नमः।
364.
रोहित
ॐ रोहिताय नमः।
365.
मार्ग
ॐ मार्गाय नमः।
366.
हेतु
ॐ हेतवे नमः।
367.
दामोदर
ॐ दामोदराय नमः।
368.
सह
ॐ सहाय नमः।
369.
महीधर
ॐ महीधराय नमः।
370.
महाभाग
ॐ महाभागाय नमः।
371.
वेगवान
ॐ वेगवते नमः।
372.
अमिताशन
ॐ अमिताशनाय नमः।
373.
उद्भव
ॐ उद्भवाय नमः।
374.
क्षोभण
ॐ क्षोभनाय नमः।
375.
देव
ॐ देवाय नमः।
376.
श्रीगर्भ
ॐ श्रीगर्भाय नमः।
377.
परमेश्वर
ॐ परमेश्वराय नमः।
378.
करणं
ॐ करणाय नमः।
379.
कारणं
ॐ कारणाय नमः।
380.
कर्ता
ॐ कर्त्रे नमः।
381.
विकर्ता
ॐ विकर्त्रे नमः।
382.
गहन
ॐ गहनाय नमः।
383.
गुह
ॐ गुहाय नमः।
384.
व्यवसाय
ॐ व्यवसायाय नमः।
385.
व्यवस्थान
ॐ व्यवस्थानाय नमः।
386.
संस्थान
ॐ संस्थानाय नमः।
387.
स्थानद
ॐ स्थानदाय नमः।
388.
ध्रुव
ॐ ध्रुवाय नमः।
389.
परर्द्धि
ॐ परार्धये नमः।
390.
परमस्पष्ट
ॐ परमस्पष्टाय नमः।
391.
तुष्ट
ॐ तुष्टाय नमः।
392.
पुष्ट
ॐ पुष्टाय नमः।
393.
शुभेक्षण
ॐ शुभेक्षणाय नमः।
394.
राम
ॐ रामाय नमः।
395.
विराम
ॐ विरामाय नमः।
396.
विरज
ॐ विरजाय नमः।
397.
मार्ग
ॐ मार्गाय नमः।
398.
नेय
ॐ नेयाय नमः।
399.
नय
ॐ नयाय नमः।
400.
अनय
ॐ अनयाय नमः।
401.
वीर
ॐ वीरायै नमः।
402.
शक्तिमतां श्रेष्ठ
ॐ शक्तिमतां श्रेष्ठायै नमः।
403.
धर्म
ॐ धर्मायै नमः।
404.
धर्मविदुत्तम
ॐ धर्मविदुत्तमायै नमः।
405.
वैकुण्ठ
ॐ वैकुण्ठायै नमः।
406.
पुरुष
ॐ पुरुषायै नमः।
407.
प्राण
ॐ प्राणायै नमः।
408.
प्राणद
ॐ प्राणदायै नमः।
409.
प्रणव
ॐ प्रणवायै नमः।
410.
पृथु
ॐ पृथवे नमः।
411.
हिरण्यगर्भ
ॐ हिरण्यगर्भायै नमः।
412.
शत्रुघ्न
ॐ शत्रुघ्नायै नमः।
413.
व्याप्त
ॐ व्याप्तायै नमः।
414.
वायु
ॐ वायवे नमः।
415.
अधोक्षज
ॐ अधोक्षजायै नमः।
416.
ऋतु
ॐ ऋतवे नमः।
417.
सुदर्शन
ॐ सुदर्शनायै नमः।
418.
काल
ॐ कालायै नमः।
419.
परमेष्ठी
ॐ परमेष्ठिने नमः।
420.
परिग्रह
ॐ परिग्रहाय नमः।
421.
उग्र
ॐ उग्राय नमः।
422.
सम्वत्सर
ॐ संवत्सराय नमः।
423.
दक्ष
ॐ दक्षाय नमः।
424.
विश्राम
ॐ विश्रामाय नमः।
425.
विश्वदक्षिण
ॐ विश्वदक्षिणाय नमः।
426.
विस्तार
ॐ विस्ताराय नमः।
427.
स्थावरस्थाणु
ॐ स्थावरस्थाणवे नमः।
428.
प्रमाणम्
ॐ प्रमाणाय नमः।
429.
बीजमव्ययम्
ॐ बीजमव्ययाय नमः।
430.
अर्थ
ॐ अर्थाय नमः।
431.
अनर्थ
ॐ अनर्थाय नमः।
432.
महाकोश
ॐ महाकोशाय नमः।
433.
महाभोग
ॐ महाभोगाय नमः।
434.
महाधन
ॐ महाधनाय नमः।
435.
अनिर्विण्ण
ॐ अनिर्विण्णाय नमः।
436.
स्थविष्ठ
ॐ स्थविष्ठाय नमः।
437.
अभू
ॐ अभुवे नमः।
438.
धर्मयूप
ॐ धर्मयूपाय नमः।
439.
महामख
ॐ महामखाय नमः।
440.
नक्षत्रनेमि
ॐ नक्षत्रनेमये नमः।
441.
नक्षत्री
ॐ नक्षित्रिणे नमः।
442.
क्षम
ॐ क्षमाय नमः।
443.
क्षाम
ॐ क्षामाय नमः।
444.
समीहन
ॐ समीहनाय नमः।
445.
यज्ञ
ॐ यज्ञाय नमः।
446.
ईज्य
ॐ ईज्याय नमः।
447.
महेज्य
ॐ महेज्याय नमः।
448.
क्रतु
ॐ क्रतवे नमः।
449.
सत्रं
ॐ सत्राय नमः।
450.
सतांगति
ॐ सतांगतये नमः।
451.
सर्वदर्शी
ॐ सर्वदर्शिने नमः।
452.
विमुक्तात्मा
ॐ विमुक्तात्मने नमः।
453.
सर्वज्ञ
ॐ सर्वज्ञाय नमः।
454.
ज्ञानमुत्तमम्
ॐ ज्ञानमुत्तमाय नमः।
455.
सुव्रत
ॐ सुव्रताय नमः।
456.
सुमुख
ॐ सुमुखाय नमः।
457.
सूक्ष्म
ॐ सूक्ष्माय नमः।
458.
सुघोष
ॐ सुघोषाय नमः।
459.
सुखद
ॐ सुखदाय नमः।
460.
सुहृत्
ॐ सुहृदे नमः।
461.
मनोहर
ॐ मनोहराय नमः।
462.
जितक्रोध
ॐ जितक्रोधाय नमः।
463.
वीरबाहु
ॐ वीरबाहवे नमः।
464.
विदारण
ॐ विदारणाय नमः।
465.
स्वापन
ॐ स्वापनाय नमः।
466.
स्ववश
ॐ स्ववशाय नमः।
467.
व्यापी
ॐ व्यापिने नमः।
468.
नैकात्मा
ॐ नैकात्मान नमः।
469.
नैककर्मकृत्
ॐ नैककर्मकृते नमः।
470.
वत्सर
ॐ वत्सराय नमः।
471.
वत्सल
ॐ वत्सलाय नमः।
472.
वत्सी
ॐ वत्सिने नमः।
473.
रत्नगर्भ
ॐ रत्नगर्भाय नमः।
474.
धनेश्वर
ॐ धनेश्वराय नमः।
475.
धर्मगुप
ॐ धर्मगुपे नमः।
476.
धर्मकृत्
ॐ धर्मकृते नमः।
477.
धर्मी
ॐ धर्मिने नमः।
478.
सत्
ॐ सते नमः।
479.
असत्
ॐ असते नमः।
480.
क्षरम्
ॐ क्षराय नमः।
481.
अक्षरम्
ॐ अक्षराय नमः।
482.
अविज्ञाता
ॐ अविज्ञात्रे नमः।
483.
सहस्रांशु
ॐ सहस्रांशवे नमः।
484.
विधाता
ॐ विधात्रे नमः।
485.
कृतलक्षण
ॐ कृतलक्षणाय नमः।
486.
गभस्तिनेमि
ॐ गभस्तिनेमये नमः।
487.
सत्त्वस्थ
ॐ सत्त्वस्थाय नमः।
488.
सिंह
ॐ सिंहाय नमः।
489.
भूतमहेश्वर
ॐ भूतमहेश्वराय नमः।
490.
आदिदेव
ॐ आदिदेवाय नमः।
491.
महादेव
ॐ महादेवाय नमः।
492.
देवेश
ॐ देवेशाय नमः।
493.
देवभृद्गुरु
ॐ देवभृद्गुरवे नमः।
494.
उत्तर
ॐ उत्तराय नमः।
495.
गोपति
ॐ गोपतये नमः।
496.
गोप्ता
ॐ गोप्त्रे नमः।
497.
ज्ञानगम्य
ॐ ज्ञानगम्याय नमः।
498.
पुरातन
ॐ पुरातनाय नमः।
499.
शरीरभूतभृत्
ॐ शरीरभूभृते नमः।
500.
भोक्ता
ॐ भोक्त्रे नमः।
 

******************************************

No comments:

Post a Comment